Struktura organizacyjna Strona główna / Struktura organizacyjna / RADA PROGRAMOWA

Organem kolegialnym Centrum Edukacji Ustawicznej UwB jest Rada Programowa.

Kadencja Rady trwa 4 lata.

W skład Rady Programowej CEU wchodzą:

1. Pełnomocnik Rektora ds. Centrum Edukacji Ustawicznej

2. Zaakceptowani przez Senat UwB:

- po jednym przedstawicielu każdego z wydziałów,

- przedstawiciel studentów,

- przedstawiciel doktorantów zgłoszony przez Parlament Studentów i Radę Uczelnianą Samorządu Doktorantów

 
 
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku