Studenci Strona główna / Studenci / PRAKTYKI

REGULAMIN PRAKTYK

CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ

UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

(tryb stacjonarny i niestacjonarny)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin opracowany został na podstawie przepisów zawartych w:

1.1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. Nr 0, poz. 131)

Z uwzględnieniem przepisów zawartych w:

1.2. Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)

oraz Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 05 września 2014 r. poz. 1198)

1.3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 20l3 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania Innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

1.4. Zarządzenie Rektora nr 30 Rektora UwB z dnia 30 września 2016 r. w sprawie studenckich praktyk zawodowych

1.5. Regulamin studiów UwB wprowadzony Uchwałą nr 1723 Senatu UwB z dnia 29 kwietnia 2015 roku

II. CELE, ZADANIA I EFEKTY PRAKTYK

1. Zasadniczym celem praktyk studenckich jest:

A. kształtowanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych przez:

A.1. zapoznanie się ze specyfiką przedszkola, szkoły lub placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji;

A.2. obserwowanie:

a) zorganizowanej i podejmowanej spontanicznie aktywności formalnych i nieformalnych grup uczniów,

b) aktywności poszczególnych uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

c) interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz interakcji między dziećmi i młodzieżą (w tym samym i w różnym wieku),

d) procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w grupach wychowawczych, ich prawidłowości i zakłóceń,

e) czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk oraz prowadzonych przez niego zajęć,

f) sposobu integrowania przez opiekuna praktyk różnej działalności, w tym opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej, pomocowej i terapeutycznej,

g) dynamiki grupy, ról pełnionych przez uczestników grupy, zachowania i postaw dzieci i młodzieży,

h) działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny w grupie;

A.3. współdziałanie z opiekunem praktyk w:

a) sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz zapewnianiu bezpieczeństwa,

b) podejmowaniu działań wychowawczych wynikających z zastanych sytuacji,

c) prowadzeniu zorganizowanych zajęć wychowawczych,

d) podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

A.4 pełnienie roli opiekuna-wychowawcy, w szczególności:

a) diagnozowanie dynamiki grupy oraz pozycji jednostek w grupie,

b) poznawanie uczniów i wychowanków, ich sytuacji społecznej, potrzeb, zainteresowań i zdolności, a także określanie poziomu rozwoju oraz wstępne diagnozowanie dysfunkcji i zaburzeń,

c) samodzielne prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych wobec grupy i poszczególnych uczniów i wychowanków w grupie,

d) sprawowanie opieki nad grupą w toku spontanicznej aktywności uczniów i wychowanków,

e) organizację i prowadzenie zajęć wychowawczych (w tym zajęć integrujących grupę i działań

profilaktycznych) w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze,

f) animowanie aktywności grupy i współdziałania jej uczestników, organizowanie pracy uczniów i wychowanków w grupach zadaniowych,

g) podejmowanie indywidualnej pracy z uczniami i wychowankami (w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),

h) podejmowanie działań wychowawczych o charakterze interwencyjnym w sytuacjach konfliktu, zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych lub nieprzestrzegania ustalonych zasad,

i) sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami poza terenem przedszkola, szkoły lub placówki;

A.5. analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym:

a) prowadzenie dokumentacji praktyki,

b) konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką,

c) ocenę własnego funkcjonowania w toku realizowania zadań opiekuńczych i wychowawczych (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron),

d) ocenę przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów,

e) konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych sytuacji i przeprowadzanych działań,

f) omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów (słuchaczy).

B. kształtowanie kompetencji dydaktycznych przez:

B.1. zapoznanie się ze specyfiką szkoły lub placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań dydaktycznych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji;

B.2. obserwowanie:

a) czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk w toku prowadzonych przez niego lekcji (zajęć) oraz aktywności uczniów,

b) toku metodycznego lekcji (zajęć), stosowanych przez nauczyciela metod i form pracy oraz wykorzystywanych pomocy dydaktycznych,

c) interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz interakcji między dziećmi lub młodzieżą w toku lekcji (zajęć),

d) procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w klasie, ich prawidłowości i zakłóceń,

e) sposobów aktywizowania i dyscyplinowania uczniów oraz różnicowania poziomu aktywności poszczególnych uczniów,

f) sposobu oceniania uczniów,

g) sposobu zadawania i kontrolowania pracy domowej,

h) dynamiki i klimatu społecznego klasy, ról pełnionych przez uczniów, zachowania i postaw uczniów,

i) funkcjonowania i aktywności w czasie lekcji (zajęć) poszczególnych uczniów, z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,

j) działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny,

k) organizacji przestrzeni w klasie, sposobu jej zagospodarowania (ustawienie mebli, wyposażenie, dekoracje);

B.3. współdziałanie z opiekunem praktyk w:

a) planowaniu i przeprowadzaniu lekcji (zajęć),

b) organizowaniu pracy w grupach,

c) przygotowywaniu pomocy dydaktycznych,

d) wykorzystywaniu środków multimedialnych i technologii informacyjnej w pracy

dydaktycznej,

e) kontrolowaniu i ocenianiu uczniów,

f) podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,

g) organizowaniu przestrzeni klasy,

h) podejmowaniu działań w zakresie projektowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

B.4. pełnienie roli nauczyciela, w szczególności:

a) planowanie lekcji (zajęć), formułowanie celów, dobór metod i form pracy oraz

środków dydaktycznych,

b) dostosowywanie metod i form pracy do realizowanych treści, etapu edukacyjnego

oraz dynamiki grupy uczniowskiej,

c) organizację i prowadzenie lekcji (zajęć) w oparciu o samodzielnie opracowywane

scenariusze,

d) wykorzystywanie w toku lekcji (zajęć) środków multimedialnych i technologii

informacyjnej,

e) dostosowywanie sposobu komunikacji w toku lekcji (zajęć) do poziomu rozwoju

uczniów,

f) animowanie aktywności poznawczej i współdziałania uczniów, rozwijanie

umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii

informacyjnej,

g) organizację pracy uczniów w grupach zadaniowych,

h) dostosowywanie podejmowanych działań do możliwości i ograniczeń uczniów ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

i) diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów,

j) podejmowanie indywidualnej pracy dydaktycznej z uczniami (w tym uczniami ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),

k) podejmowanie działań wychowawczych w toku pracy dydaktycznej, w miarę

pojawiających się problemów, w sytuacjach: zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania

praw innych, nieprzestrzegania ustalonych zasad,

l) podejmowanie współpracy z innymi nauczycielami, wychowawcą klasy,

pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z

uczniami;

B.5. analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń

pedagogicznych, w tym:

a) prowadzenie dokumentacji praktyki,

b) konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką,

c) ocenę własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli nauczyciela (dostrzeganie

swoich mocnych i słabych stron),

d) ocenę przebiegu prowadzonych lekcji (zajęć) oraz realizacji zamierzonych celów,

e) konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych i

prowadzonych lekcji (zajęć),

f) omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów (słuchaczy).

III. RODZAJE PRAKTYK

1. Studenckie praktyki stanowią integralną część planów kształcenia w ramach specjalizacji nauczycielskiej i odbywają się w powiązaniu z przedmiotami psychologiczno – pedagogicznymi i metodycznymi przewidzianymi w module 2 i 3.

2. W planie kształcenia przewidziane są następujące rodzaje praktyk:

2.1. praktyka - 30 godzin

Celem praktyki jest kształtowanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych i realizowana jest w pierwszym roku kształcenia pedagogicznego.

2.2. praktyka – 120 godzin

Celem praktyki jest kształtowanie kompetencji dydaktycznych. Praktyka realizowana jest w pierwszym i drugim roku kształcenia pedagogicznego. Realizowana jest na różnych szczeblach edukacyjnych, w zależności o realizowanego przygotowania dydaktycznego.

IV. ORGANIZACJA PRAKTYK

Praktyki pedagogiczne w Centrum Edukacji Ustawicznej UwB odbywają się zgodnie z regulaminem praktyk oraz  harmonogramem praktyk na dany rok akademicki.

1. Opiekunowie praktyk (metodycy współpracujący z CEU UwB) z poszczególnych wydziałów/instytutów:

a) przeprowadzają zebrania organizacyjne ze studentami:

· do 10 czerwca - ze studentami odbywającymi praktyki od września,

· do 10 grudnia - ze studentami rozpoczynającymi praktyki od lutego.

b) Na zebraniu studenci zostaną zapoznani z Programem praktyki, który określi:

· treści programowe praktyki;

· charakter praktyki;

· placówki, w których można odbyć praktyki;

· termin i wymiar praktyki;

· kryteria zaliczenia praktyki (terminy i wymagania dokumentacyjne).

2. Studenci odbywający praktyki zobowiązani są do:

a) uczestnictwa w zebraniu organizacyjnym z opiekunem praktyk z ramienia uczelni;

b) zapoznania się z Programem praktyk;

c) zapoznania się z Regulaminem praktyk;

d) pobrania z sekretariatu CEU UwB dokumentów niezbędnych do odbycia praktyki i przekazania ich do szkoły;

e) stosowania się do poleceń dyrektora szkoły i przestrzegania regulaminu obowiązującego w niej;

f) systematycznego wykonywania zadań wskazanych w Instrukcji praktyki;

g) systematycznego dokumentowania przebiegu praktyki i gromadzenia dokumentacji wymaganej do zaliczenia praktyki.

Najpóźniej miesiąc przed rozpoczęciem praktyki student powinien pobrać z sekretariatu CEU i niezwłocznie dostarczyć do dyrekcji placówki:

·  Porozumienie w sprawie praktyk

·  Skierowanie na praktyki

·  Dzienniczek praktyk /tylko wersja elektroniczna/

·  Oświadczenie zleceniobiorcy nie będącego pracownikiem UwB

Ww. dokumenty wydawane są w sekretariacie CEU pok. B7 lub do pobrania na stronie: www.cen.uwb.edu.pl/dokumnety/druki do praktyk.

3. Placówki

Student dokonuje wyboru placówki odpowiednio studiowanego kierunku kształcenia.

Wykaz placówek z województwa podlaskiego znajduje się w Bazie placówek CEU.

Istnieje możliwość odbycia praktyki w szkole nie ujętej w Bazie placówek CEU.

4. Ubezpieczenia od NNW i Badania lekarskie w okresie praktyk

Słuchacz CEU podczas praktyki zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie zdrowotne i od NNW.

V. ZALICZENIE PRAKTYK

1. Zaliczenie przez studenta praktyk wszystkich praktyk przewidzianych w planie kształcenia przygotowania pedagogicznego planem jest m. in. warunkiem uzyskania świadectwa przygotowania pedagogicznego.

2. Student, który z uzasadnionych przyczyn nie odbył praktyk w terminie przewidzianym planem kształcenia pedagogicznego, może otrzymać zgodę Pełnomocnika Rektora ds. CEU na jej odbycie w innym terminie.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Pełnomocnik Rektora ds. CEU może zaliczyć praktykę na podstawie udokumentowanych przez studenta doświadczeń zawodowych
(zaświadczenia o zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela).

4. Zaliczenie praktyki przez opiekuna praktyki z uczelni następuje po:

4.1 przedłożeniu przez studenta potwierdzenia dyrektora placówki o terminie realizacji praktyki;

4.2 przedstawieniu w formie pisemnej opinii i oceny opiekuna praktyki ze szkoły, zawierającej spostrzeżenia dotyczące: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studenta;

4.3 dokumentacji zgodnej z przyjętymi sposobami weryfikacji efektów kształcenia (dziennik praktyk);

4.4 przedstawienia przez studenta wymaganej dokumentacji i ewentualnie ustnej opinii studenta na temat przebytej praktyki.

 
 
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku