Oferta edukacyjna Strona główna / Oferta edukacyjna / SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA

Program nauczania (plan studiów) realizowany jest zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia MNiSW z 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Program obejmuje kompleksowe kształcenie w wymiarze 420 godzin.

Treści nauczania są więc zgodnie z wytycznymi MNiSW i zatwierdzane przez Radę Programową Centrum Edukacji Ustawicznej.

Moduł 2 Przygotowanie w zakresie psychologiczno – pedagogicznym

420 godzin

Obowiązkowe 

w kształceniu nauczycieli

Moduł 3 Przygotowanie w zakresie dydaktycznym

Moduł 4 Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu

120 godzin

Oferta dodatkowa CEU

Moduł 5 Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej

350 godzin

Oferta dodatkowa CEU

Proces kształcenia pedagogicznego studentów UwB w ramach CEU obejmuje 2 lub 3-4 semestry i rozpoczyna się nie wcześniej niż po zaliczeniu I roku studiów.

Uzyskiwanie nauczycielskich uprawnień zawodowych jest dodatkową specjalizacją. Podjęcie jej przez studentów jest dobrowolne i następuje poprzez złożenie pisemnej deklaracji w CEU.

Po ukończeniu pełnego cyklu kształcenia uczestnik otrzymuje świadectwo uzyskania przygotowania pedagogicznego.

 
 
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku