Oferta edukacyjna Strona główna / Oferta edukacyjna / PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

Program nauczania (plan studiów) realizowany jest zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia MNiSW z 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Program obejmuje kompleksowe kształcenie w wymiarze 420 godzin.

Treści nauczania są więc zgodnie z wytycznymi MNiSW i zatwierdzane przez Radę Programową Centrum Edukacji Ustawicznej.

Moduł 2 Przygotowanie w zakresie psychologiczno – pedagogicznym

420 godzin

Obowiązkowe 

w kształceniu nauczycieli

Moduł 3 Przygotowanie w zakresie dydaktycznym

Moduł 4 Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu

120 godzin

Oferta dodatkowa CEU

Moduł 5 Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej

350 godzin

Oferta dodatkowa CEU

Nabywanie kwalifikacji pedagogicznych rozpoczyna się na studiach II stopnia.

Kwalifikacje pedagogiczne są ofertą przedmiotów z bloku nadobowiązkowego i ich opis będzie zawarty w suplemencie dyplomu ukończenia studiów magisterskich.

Zajęcia trwają 3 semestry, łącznie 420 godz. w tym 150 godz. praktyk w szkołach (podstawowych i ponadpodstawowych). Zajęcia w I semestrze są odbywają się w Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu w Białymstoku, zaś w II i III semestrze w CEU UwB
oraz na poszczególnych Wydziałach UwB.

Nabyte kwalifikacje pedagogiczne uprawniają do nauczania przedmiotu zgodnego z wykształceniem kierunkowym np. matematyki, biologii w szkołach podstawowych, liceach, technikach, szkołach policealnych.


Rejestracja studentów zainteresowanych nabywaniem kwalifikacji pedagogicznych odbywa się drogą elektroniczną poprzez system IRK w okresie 28.09.2018r.- 05.10. 2018r.

W sytuacji nadmiernej liczby studentów zainteresowanych realizacją bloku kwalifikacji pedagogicznych kryterium kwalifikacji będzie średnia ocen ze studiów I stopnia.

 
 
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku