Struktura organizacyjna Strona główna / Struktura organizacyjna / PEŁNOMOCNIK REKTORA ds. CEU

Dr hab. Elżbieta Jaszczyszyn, prof. UwB- Pełnomocnik Rektora ds. CEU


Wykształcenie:

1986 – magister pedagogiki specjalność: wychowanie przedszkolne, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Warszawski Filia w Białymstoku. Dyplom z wyróżnieniem.

1998 – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy

2011 – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Ponadto

2004 – Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Oświatą, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii

Praca zawodowa:

Zatrudniona na Uniwersytecie Warszawskim, Filii w Białymstoku od 01.10.1986 roku, kontynuuje pracę (po usamodzielnieniu się uczelni) na Uniwersytecie w Białymstoku, obecnie jest zatrudniona Wydziale Pedagogiki i Psychologii, na stanowisku profesora nadzwyczajnego. 

Zainteresowania naukowe:

Zainteresowania badawcze obejmują szeroko rozumianą jakość edukacji oraz jakość edukacji przedszkolnej, a zwłaszcza propagowanie idei uczenia się przez całe życie, doskonalenia w zawodzie nauczycieli oraz otaczania szczególną troską i wsparciem aktywności dzieci i dorosłych o charakterze praktycznym i intelektualnym.

Działalność naukowa:

Autorka publikacji krajowych i zagranicznych, redaktor i współredaktor monografii wieloautorskich, autorka i współautorka podręczników przeznaczonych dla opiekunów żłobkowych, autorka artykułów w czasopismach polskich i międzynarodowych.

Kierownik projektu badawczego realizowanego w latach 2007 -2009, finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Grant własny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2007 – 2009) – nr N106455733 pt.: Modele edukacji czytelniczej w przedszkolu a gotowość do czytania i umiejętność czytania dzieci sześcioletnich”).

Działalność społeczna:

Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP (Organisation Mondiale pour L’Education Préscolaire), Członek Rady Programowej, Prezes Podlaskiego Oddziału PK OMEP w Białymstoku (kadencja 2005 – 2009) oraz (kadencja 2013 -2017)

Ekspert OPI (Ośrodek Przetwarzania Informacji – Instytut Badawczy)

Ekspert MEN wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych (od 2002)

Rzeczoznawca MEN do spraw programów nauczania dla zawodów i profili kształcenia ogólnozawodowego oraz podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach oraz w profilach kształcenia ogólnozawodowego – [513] – opiekunka dziecięca (od 2006).

Członek komitetu naukowego czasopisma “Journal of Preschool and Elementary School Education” (the international scientific journal edited by universities from Poland, Slovak Republic, Bulgaria, Hungary, Czech Republic)

Członek komitetu redakcyjnego czasopisma „Wychowanie w Przedszkolu” (do roku 2014)

Członek komitetu redakcyjnego czasopisma „Przedszkolne ABC” (od 2015)

Członkostwo:

Association Professors of Slavonic Countries (APSC)

Organisation Mondiale pour L’Education Préscolaire (OMEP)

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne (PTP) 

Siedleckie Towarzystwo Naukowe (STN) 

Zespół Edukacji Elementarnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

 
 
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku