Oferta edukacyjna Strona główna / Oferta edukacyjna / KURSY I SZKOLENIA / Studium doskonalenia pedagogicznego NAUCZYCIELI AKADEMICKICH (SDPNA)

KURS DOKSZTAŁCAJĄCY

Studium doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich (SDPNA)

Adresaci:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do studium powinni legitymować się dyplomem ukończenia studiów.

Założenia i cele ogólne:

· Absolwent Studium doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich posiada pogłębioną wiedzę, poszerzone umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie pracy ze studentami.

· W zakresie wiedzy absolwent posiada pogłębioną znajomość nowoczesnych tendencji w pedagogice i dydaktyce szkoły wyższej, w obszarze psychologii nauczania i uczenia się, a także wiedzę w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu akademickim.

· Absolwent posiada poszerzone umiejętności wykorzystywania nabytej wiedzy w praktyce, w zakresie planowania, realizacji, kontroli i oceny przebiegu i efektów kształcenia w kontaktach bezpośrednich ze studentami oraz poprzez e-learning, a także umiejętność dostrzegania i rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych w pracy ze studentami. Posiada umiejętności praktyczne w zakresie komunikacji społecznej, dokonywania ewaluacji własnych działań, ich wzbogacania i doskonalenia. Potrafi wykorzystać w różnorodny sposób nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne do wspomagania i wzbogacania pracy ze studentami.

· Absolwent posiada świadomość potrzeby stałego doskonalenia pedagogicznego, dydaktycznego i profesjonalnego, a także świadomość odpowiedzialności i etycznego zachowania w pracy ze studentami.

Program Studium DPNA

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajęć dydaktycznych

Moduł 1. Podstawowy

  1. Współczesne tendencje w szkolnictwie wyższym

5 w

Moduł 2. Dydaktyczny

  1. Proces kształcenia w szkole wyższej
  2. Planowanie, realizacja oraz ewaluacja przebiegu i wyników kształcenia
  3. Nowoczesne technologie w edukacji akademickiej

15 (10w+5ćw)

10 (4w+6ćw)

10 (4w+6ćw)

Moduł 3. Pedagogiczny

  1. Relacje interpersonalne w kształceniu akademickim
  2. Komunikacja interpersonalna w szkole wyższej

5 (2w+3ćw)

5 (2w+3ćw)

Moduł 4. Psychologiczny

  1. Podstawy psychologiczne kształcenia w szkole wyższej

5 (2w+3ćw)

Moduł 5. Zawodowy/praktyczny

  1. Praktyka pedagogiczna

15 ćw

Warunki ukończenia kursu dokształcającego

Warunkiem ukończenia studium i uzyskania certyfikatu jest osiągnięcie założonych efektów, zdanie egzaminu i uzyskanie zaliczeń wynikających z programu i planu studium oraz zaliczenie praktyk zawodowych.


Rekrutacja - terminy:

I edycja – do 30.06.2017r.

II edycja – do 01.09.2017r.

Wymagane dokumenty:

1) podanie /druk/

2) kwestionariusz osobowy /druk/

3) oświadczenie /druk/

4) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

Terminy realizacja zajęć:

Edycja

Data spotkania

Godziny realizacji zajęć

I edycja

03.07.2017

16.30-20.20 (5)

04.07.2017

16.30-20.20 (5)

05.07.2017

16.30-20.20 (5)

06.07.2017

16.30-20.20 (5)

07.07.2017

16.30-20.20 (5)

08.07.2017

16.30-20.20 (5)

09.07.2017

16.30-20.20 (5)

04.09.2017

16.30-20.20 (5)

05.09.2017

16.30-20.20 (5)

06.09.2017

16.30-20.20 (5)

07.09.2017

16.30-20.20 (5)

08.09.2017

16.30-20.20 (5)

09.09.2017

16.30-20.20 (5)

10.09.2017

16.30-20.20 (5)

Edycja

Data spotkania

Godziny realizacji zajęć

II edycja

02.09.2017

09.15-15.15 (7)

03.09.2017

09.15-15.15 (7)

09.09.2017

09.15-15.15 (7)

10.09.2017

09.15-15.15 (7)

16.09.2017

09.15-15.15 (7)

17.09.2017

09.15-15.15 (7)

23.09.2017

09.15-15.15 (7)

24.09.2017

09.15-15.15 (7)

30.09.2017

09.15-15.15 (7)

01.10.2017

09.15-15.15 (7)

 
 
© 2009-2017 Uniwersytet w Białymstoku