Oferta edukacyjna Strona główna / Oferta edukacyjna / KURSY I SZKOLENIA / Studium doskonalenia pedagogicznego NAUCZYCIELI AKADEMICKICH (SDPNA)

KURS DOKSZTAŁCAJĄCY

Studium doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich (SDPNA)

Adresaci:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do studium powinni legitymować się dyplomem ukończenia studiów.

Założenia i cele ogólne:

· Absolwent Studium doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich posiada pogłębioną wiedzę, poszerzone umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie pracy ze studentami.

· W zakresie wiedzy absolwent posiada pogłębioną znajomość nowoczesnych tendencji w pedagogice i dydaktyce szkoły wyższej, w obszarze psychologii nauczania i uczenia się, a także wiedzę w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu akademickim.

· Absolwent posiada poszerzone umiejętności wykorzystywania nabytej wiedzy w praktyce, w zakresie planowania, realizacji, kontroli i oceny przebiegu i efektów kształcenia w kontaktach bezpośrednich ze studentami oraz poprzez e-learning, a także umiejętność dostrzegania i rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych w pracy ze studentami. Posiada umiejętności praktyczne w zakresie komunikacji społecznej, dokonywania ewaluacji własnych działań, ich wzbogacania i doskonalenia. Potrafi wykorzystać w różnorodny sposób nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne do wspomagania i wzbogacania pracy ze studentami.

· Absolwent posiada świadomość potrzeby stałego doskonalenia pedagogicznego, dydaktycznego i profesjonalnego, a także świadomość odpowiedzialności i etycznego zachowania w pracy ze studentami.

Program Studium DPNA

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajęć dydaktycznych

Moduł 1. Podstawowy

  1. Współczesne tendencje w szkolnictwie wyższym

5 w

Moduł 2. Dydaktyczny

  1. Proces kształcenia w szkole wyższej
  2. Planowanie, realizacja oraz ewaluacja przebiegu i wyników kształcenia
  3. Nowoczesne technologie w edukacji akademickiej

15 (10w+5ćw)

10 (4w+6ćw)

10 (4w+6ćw)

Moduł 3. Pedagogiczny

  1. Relacje interpersonalne w kształceniu akademickim
  2. Komunikacja interpersonalna w szkole wyższej

5 (2w+3ćw)

5 (2w+3ćw)

Moduł 4. Psychologiczny

  1. Podstawy psychologiczne kształcenia w szkole wyższej

5 (2w+3ćw)

Moduł 5. Zawodowy/praktyczny

  1. Praktyka pedagogiczna

15 ćw

Warunki ukończenia kursu dokształcającego

Warunkiem ukończenia studium i uzyskania certyfikatu jest osiągnięcie założonych efektów, zdanie egzaminu i uzyskanie zaliczeń wynikających z programu i planu studium oraz zaliczenie praktyk zawodowych.


Rekrutacja - terminy:  zgłoszenie przyjmowane będą do 30.09.2017r.

Wymagane dokumenty:

1) podanie /druk/

2) kwestionariusz osobowy /druk/

3) oświadczenie /druk/

4) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych 

 
 
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku