Oferta edukacyjna Strona główna / Oferta edukacyjna / KURSY I SZKOLENIA / Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej

UCZEŃ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ I INTEGRACYJNEJ

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Czas trwania kursu dokształcającego: 50godz.

2. Założenia i cele ogólne:

Słuchacze kursu nabędą podstawowe umiejętności niezbędne do aktywnego uczestniczenia w realizacji zadań związanych z planowaniem i organizacją pomocy pedagogiczno-psychologicznej uczniom z różnymi rodzajami niepełnosprawności: z niepełnosprawnością intelektualną, wobec uczniów niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, z uczniami z autyzmem i zespołem Aspergera.

Cele ogólne:

- nabycie umiejętności świadomego obserwowania, interpretowania, oceniania możliwości edukacyjnych i rozwojowych uczniów z niepełnosprawnością z uwzględnieniem ich indywidualnych właściwości rozwojowych,

- przygotowanie do poszukiwania indywidualnych rozwiązań w pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniem z niepełnosprawnością z wykorzystaniem wskazań i zaleceń metodycznych oraz specjalnych rozwiązań pedagogicznych.

II. WYKAZ PRZEDMIOTÓW I LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajęć dydaktycznych

Podstawy dydaktyki specjalnej

5 godz

Nauczanie i wychowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

5 godz

Nauczanie i wychowanie uczniów niewidomych i słabo widzących

5 godz

Nauczanie i wychowanie uczniów niesłyszących i słabo słyszących

5 godz

Nauczanie i wychowanie uczniów z niepełnosprawnością ruchową i przewlekle chorych

5 godz

Nauczanie i wychowanie uczniów z autyzmem

5 godz.

Diagnoza pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

4 godz.

Tworzenie Indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. -6

5 godz.

Dokumentowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

3 godz.

Praca z rodzicami dziecka z niepełnosprawnością

3 godz

III. WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU DOKSZTAŁCAJĄCEGO

Aktywny udział we wszystkich zajęciach

IV. REKRUTACJA

Termin: 30.09.2017r.

Planowany termin realizacji zajęć: 07.10.2017r.

Podanie / link/

 
 
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku