WALIDACJA KOMPETENCJI Strona główna / WALIDACJA KOMPETENCJI / PROCEDURA

Procedura ubiegania się o potwierdzenie efektów uczenia się zdobytych poza procedurą formalną

Efekty uczenia się zdobyte poza edukacją formalną potwierdza się w zakresie odpowiadającym efektom kształcenia zdefiniowanym w modułach kształcenia danego kierunku lub specjalności, poziomu, profilu i formy studiów prowadzonych na Wydziale, w aktualnym cyklu kształcenia określonym przez program kształcenia.

Komu mogą zostać potwierdzone efekty uczenia się?

1. osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub studia jednolite magisterskie;

2. osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;

3. osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

W przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych przystępujących do potwierdzenia efektów uczenia się nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego.

Złożenie wniosku oraz wymagane dokumenty [CEU]

1. Osoba chcąca skorzystać z możliwości uzyskania potwierdzenia efektów uczenia się powinna skontaktować się z Centrum Edukacji Ustawicznej UwB (CEU, Budynek B Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Białystok, Ul. Świerkowa 20, pokój nr B7; tel. 85 745 7410 lub tel. kom. +48 509 423 715; e-mail: ceu@uwb.edu.pl), gdzie udzielana jest informacja na temat programów kształcenia oraz obowiązujących procedur i dokonywane wstępne rozpoznanie potrzeb i możliwości wnioskodawcy dotyczących potwierdzania efektów uczenia się, wymaganych dokumentów oraz kontaktów z wydziałami, które takie procedury przeprowadzają.

2. Centrum Edukacji Ustawicznej kieruje osobę ubiegający się o uzyskanie potwierdzenia efektów kształcenia do Wydziałowego Doradcy ds. potwierdzania efektów uczenia się na tym wydziale, który najbardziej odpowiada zakresowi zainteresowań kandydata. Tam kandydat podejmuje wstępną decyzję o kontynuowaniu procedury. Następnie składa wymagane dokumenty. 

 
 
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku