WALIDACJA KOMPETENCJI Strona główna / WALIDACJA KOMPETENCJI / WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty, które wnioskodawca składa do CEU:

  1. wypełniony wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną /PLIK/,
  2. dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje w wyniku kształcenia formalnego [świadectwo dojrzałości/dyplom ukończenia studiów (w zależności od sytuacji kandydata)],
  3. kwestionariusz osobowy,

4. dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego:

¾ dokumenty potwierdzające staż pracy i zajmowane stanowiska oraz realizowane zakresy zadań,

¾ opis doświadczenia zawodowego,

¾ dokumenty potwierdzające odbyte staże, kursy, szkolenia, egzaminy zdane poza systemem szkolnictwa wyższego,

¾ inne dokumenty wskazujące, na uzyskanie efektów uczenia się w następstwie działań i doświadczeń zawodowych lub innych, które są zbieżne z efektami kształcenia modułów zajęć, o których zaliczenie ubiega się kandydat,

5. potwierdzenie wniesienia opłaty wstępnej.

Wnioskodawca ma obowiązek samodzielnie zgromadzić dokumentację poświadczającą uzyskane efekty uczenia się. CEU zapewnia pomoc w uzupełnieniu portfolio.

 
 
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku