Oferta edukacyjna Strona główna / Oferta edukacyjna / KURSY I SZKOLENIA / Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Nazwa jednostki prowadzącej kurs dokształcający: Centrum Edukacji Ustawicznej UwB

2. Nazwa kursu dokształcającego:

Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

3. Czas trwania kursu dokształcającego: 1 semestry

4. Założenia i cele ogólne:

Celem kursu jest:

Uzyskanie uprawnień do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Zdobycie wymaganych kwalifikacji przez nauczycieli określa Ramowy program i plan szkolenia przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Plan szkolenia został przyjęty przez Ministerstwo Zdrowia w styczniu 2010r.

5. Program uchwalony na posiedzeniu Rady Programowej CEN UwB w dniu 29.06.2017r. obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018

II. ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ

Syntetyczna charakterystyka efektów uczeni się:

W zakresie wiedzy:

- zna metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian w zakresie poszczególnych jednostek chorobowych,

W zakresie umiejętności:

- potrafi rozpoznać stan zagrożenia życia,

- zna i potrafi zastosować czynności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

W zakresie kompetencji społecznych:

- przestrzega praw pacjenta,

- profesjonalny organizuje pracę własną, realizuje zadania zawodowe w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia, przestrzega zasad bhp,

- zna teoretyczne podstawy działań interwencyjnych wobec jednostek oraz grup społecznych.

Kryteria weryfikacji osiągania poszczególnych efektów uczenia się:

W zakresie wiedzy:

- kontrola praktyczna

- test dydaktyczny sprawdzający widomości – wielokrotnego wyboru z pytaniami opisowymi

W zakresie umiejętności:

- kontrola ustna- przed planowanymi ćwiczeniami sprawdzenia wiedzy teoretycznej w zakresie stanu zagrożenia życia,

- kontrola praktyczna – praktyczne udzielania pierwszej pomocy w zaimprowizowanej sytuacji zagrożenia życia na fantomie – ocena miejsca zagrożenia, pokaz i wykonania czynności ratującej życie, interpretacja sytuacji klinicznej ocena resuscytacji przez kolegów w grupie, korekta prowadzącego.

W zakresie kompetencji społecznych:

- samoocena, ocena grupy, obserwacja 360 stopni, interpretacja przepisów prawa.


III. WYKAZ PRZEDMIOTÓW I LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajęć dydaktycznych

(w minutach)

Podstawy anatomii i fizjologii człowieka

60

Wezwanie pomocy

45

Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia

15

Poszkodowany nieprzytomny

30

resuscytacja krążeniowo- oddechowa

300

Zadławienia

60

Urazy i skutki urazów

135

Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie rac powierzchniowych

75

Wstrząs- zasady postępowania przeciwwstrząsowego

45

Unieruchomienie złamań i zwichnięć

75

Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenie i przegrzania

60

Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego

120

Zatrucia

45

Wsparcie psychiczne poszkodowane

135

Ewakuacja ze strefy zagrożenia

60

Udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych

90

IV. WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU DOKSZTAŁCAJĄCEGO

Pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego i 100% obecność na zajęciach. 

 
 
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku