Oferta edukacyjna Strona główna / Oferta edukacyjna / KURSY I SZKOLENIA / Kurs Szachy- Edukacją Przyszłości

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Nazwa jednostki prowadzącej kurs dokształcający: Centrum Edukacji Nauczycieli UwB

2. Nazwa kursu dokształcającego:

Kurs Szachy- Edukacją Przyszłości

3. Czas trwania kursu dokształcającego: 1 semestr

4. Założenia i cele ogólne:

Kurs realizowany będzie w formie warsztatów uzupełnianych teoretyczną refleksją dotyczącą różnych sposobów pracy z wykorzystaniem metodyki gry w szachy Uczestnicy będę mogli doświadczyć, jak w interesujący i twórczy sposób pracować z wychowankami poznawać ich oraz wspomagać ich rozwój.

5. Program uchwalony na posiedzeniu Rady Programowej CEN UwB w dniu 29.06.2017r. obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018

II. ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ

Syntetyczna charakterystyka efektów uczeni się:

W zakresie wiedzy student:

Wyjaśni istotę teorii pedagogicznych i psychologicznych stanowiących podstawę organizacji zajęć szachowych z dziećmi,

Przedstawi metody i zasady nauczania dzieci gry w szachy,

Wyjaśni podstawowe zasady gry w szachy,

Wyjaśni znaczenie elementu czasu do gry (zegar szachowy)

Opisze przebieg partii szachowej z uwzględnieniem jej części

Omówi sposoby motywowania dzieci do uczenia się gry w szachy

W zakresie umiejętności student:

Wykorzysta wiedzę psychologiczną, pedagogiczną i merytoryczną do analizowania przebiegu partii szachowej

Rozpozna uczniów szczególnie zdolnych skieruje ich do dalszej edukacji szachowej w klubie szachowym

Dobierze i wykorzysta dostępne materiały, środki i metody pracy oraz wykorzysta technologie informacyjne (serwery i programy szachowe) do pracy dydaktycznej.

W zakresie kompetencji społecznych student:

Potrafi zoperacjonalizować i zaprogramować konkretne zadania, działa twórczo i w sposób przedsiębiorczy w obszarze realizacji zadań nauczyciela gry w szachy

Dokonuje oceny swoich umiejętności merytorycznych i metodycznych, to jest: odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne

Ma świadomość istnienie etycznego wymiaru współzawodnictwa: przestrzega zasad „fair play” i wdraża je w codziennym treningu.

Kryteria weryfikacji osiągnięcia poszczególnych efektów uczenia się:

Efekty w zakresie wiedzy:

- test dydaktyczny sprawdzający wiadomości - wielokrotnego wyboru, z pytaniami opisowymi.

Efekty w zakresie umiejętności:

- kontrola praktyczna - rozegranie partii szachów wraz z komentarzem dotyczącym reguł gry, obserwowanie gry innych i analiza tej partii szachów.

Efekty w zakresie kompetencji społecznych:

- samoocena, ocena grupy, scenki z zastosowaniem komunikatów motywujących skierowanych do uczestników partii szachów .

III. WYKAZ PRZEDMIOTÓW I LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajęć dydaktycznych

Z szachami przez wieki i kraje- wprowadzenie

1

Podstawy gry

2

Debiuty

4

Etap gry środkowej – podstawy strategii

4

Etapy gry środkowej –realizacja przewagi materialnej

2

Etap gry końcowej

3

Kombinatoryka w grze

4

Elementy informatyki w szachach

1

Wybrane przepisy z kodeksu szachowego – praw ai obowiązki zawodnika

1

Pola nauczyciela – wychowawcy w kształtowaniu osobowości dziecka

1

Terapia poprzez grę w szachy

1

Metodyka nauczania szachów dzieci w wieku wczesnoszkolnym

1

IV. WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU DOKSZTAŁCAJĄCEGO

Aktywny udział we wszystkich zajęciach. 

 
 
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku