Oferta edukacyjna Strona główna / Oferta edukacyjna / KURSY I SZKOLENIA / Kurs Etnografii dla Nauczycieli

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Nazwa jednostki prowadzącej kurs dokształcający: Centrum Edukacji Ustawicznej UwB

2. Nazwa kursu dokształcającego:

Kurs Etnografii dla Nauczycieli

3. Czas trwania kursu dokształcającego: 1 semestr

4. Założenia i cele ogólne:

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy o kulturze lodowej regionu wraz z przybliżeniem znaczenia etnografii we współczesnym rozumieniu procesów kulturowych.

5. Program uchwalony na posiedzeniu Rady Programowej CEN UwB w dniu 29.06.2017r. obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018

II. ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ

Syntetyczna charakterystyka efektów uczeni się:

W zakresie wiedzy:

- definiuje termin „etnografia”.

- wylicza tradycyjne rzemiosła wiejskie.

- opisuje tradycyjne stroje ludowe,

- wymienia możliwości wykorzystania etnografii w szkole, w pracy z uczniami,

- rozróżnia krainy geograficzne.

W zakresie umiejętności:

- wybiera i charakteryzuje krainy geograficzne i kulturowe,

- stosuje wiedzę dotyczącą tradycyjnego rzemiosła wiejskiego w tworzeniu prezentacji,

- analizuje przyczyny uznawania pewnych tradycji za nieodłącznie związane z współczesnością,

- planuje programy edukacji etnografii dla danego etapu kształcenia.

W zakresie umiejętności społecznych:

- rozumie potrzebę doskonalenia swojej wiedzy i konieczności ciągłej edukacji z etnografii,

- jest świadomy własnych ograniczeń i wie, kiedy należy sięgnąć do źródeł informacji,

- okazuje szacunek wobec dziedzictwa kulturowego.

Kryteria weryfikacji osiągnięcia poszczególnych efektów uczenia się:

Efekty w zakresie wiedzy:

- udział w dyskusji, prezentacja i jej obrona,

Efekty w zakresie umiejętności:

- opracowanie projektu zajęć z uczniami na danym etapie edukacji,

- zadanie zawodowe – gra symulacyjna „wycieczka do muzeum wsi”,

Efekty w zakresie kompetencji społecznych:

- dyskusje, obserwacje, samoocena.

III. WYKAZ PRZEDMIOTÓW I LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajęć dydaktycznych

Pojęcie etnografii

3

Charakterystyka geograficzna i kulturowa

3

Pejzaż oswojony Podlasia

2

Zróżnicowane budownictwo drewniane Podlasia

6

Garncarstwo

6

Plecionkarstwo na Podlasiu

6

Tkanina

6

Strój ludowy

6

W kręgu tradycyjnych rzemiosł wiejskich

3

Możliwości wykorzystania etnografii w szkole w pracy z uczniami

4

IV. WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU DOKSZTAŁCAJĄCEGO

Aktywny udział we wszystkich zajęciach. 

 
 
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku