Oferta edukacyjna Strona główna / Oferta edukacyjna / KURSY I SZKOLENIA / Edukacja ucznia zdolnego

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Nazwa jednostki prowadzącej kurs dokształcający: Centrum Edukacji Ustawicznej UwB

2. Nazwa kursu dokształcającego: Edukacja ucznia zdolnego

3. Czas trwania kursu dokształcającego: 60 godzin

4. Założenia i cele ogólne:

Uczeń zdolny stanowi swoisty rodzaj wyzwania dla współczesnej edukacji. Odpowiedź na pytanie kim jest uczeń zdolny oraz jak go rozpoznać i wspierać w rozwoju jest kluczem do osiągnięcia sukcesu edukacyjnego. Wśród uczniów zdolnych są także uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych (podwójnie wyjątkowi) – z dysfunkcjami, trudnościami w uczeniu się i funkcjonowaniu społecznym, których zdolności, predyspozycje i zainteresowania należy zauważać i rozwijać. Ogólnym celem kursu jest poszerzenie kompetencji w zakresie edukacji ucznia zdolnego. Dotyczy to diagnozowania, rozpoznawania i doboru strategii nauczania w zależności od potrzeb rozwojowych ucznia. Organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego dla ucznia zdolnego wymaga wzbogacenia kształcenia poprzez realizację specjalnych programów i projektów. Oferta kursu stanowi formę doskonalenia zawodowego w zakresie wiedzy i umiejętności niezbędnych w organizacji systemu pracy z uczniami uzdolnionymi.

II. ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ

Syntetyczna charakterystyka efektów uczeni się:

Wiedza:

- posiada wiedzę dotyczącą prawidłowości i zakłóceń w przebiegu rozwoju zdolności i uzdolnień w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym

- posiada orientację w zakresie diagnozowania uzdolnień, w metodach i narzędziach rozpoznawania uczniów zdolnych i uzdolnionych oraz zna zasady wykorzystywania tych metod i narzędzi

- posiada wiedzę w zakresie kompetencji nauczyciela pracującego z uczniem zdolnym

- zna psychopedagogiczne podstawy edukacji uczniów zdolnych i specyfikę pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

- posiada wiedzą na temat programów edukacyjnych i modeli opieki nad dziećmi zdolnymi realizowanych zarówno w systemie oświaty, jak i poza nim

- posiada szczegółową wiedzę dotyczącą zasad funkcjonowania wybranych projektów i programów dla uczniów zdolnych

- rozumie znaczenie psychospołecznych i edukacyjnych skutków trudności w rozwoju uczniów zdolnych oraz potrzebę wspierania rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Umiejętności:

-posiada praktyczne umiejętności obserwowania, interpretowania i oceniania  indywidualnych i społecznych warunków rozwoju ucznia zdolnego

- posiada praktyczne umiejętności  konstruowania procesu edukacyjnego - planowania, projektowania i organizowania warsztatu pracy dydaktyczno- wychowawczej na potrzeby rozwoju ucznia zdolnego

-potrafi dokonać charakterystyki problemu w funkcjonowaniu ucznia zdolnego i zaproponować kierunki wsparcia uczniów zdolnych o różnych typach funkcjonowania

- posiada umiejętności wyboru i ewaluacji wybranych projektów i programów dotyczących pracy z uczniem zdolnym

- potrafi opracować projekt programu pracy z uczniem zdolnym na potrzeby wspierania rozwoju uczniów zdolnych o różnych typach funkcjonowania

- posiada  umiejętności opracowania ekspertyzy na temat opieki nad dziećmi zdolnymi w wybranych placówkach oświatowych

Kompetencje społeczne :

- wykazuje wrażliwość na potrzeby związane ze specyfiką pracy z uczniem zdolnym oraz tworzeniem warunków do wspierania i rozwoju uzdolnień

- jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych w obszarze konstruowania procesu edukacyjnego ucznia zdolnego

- odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy z uwzględnieniem zasad w obszarze diagnozowania i organizowania systemu pracy z uczniami uzdolnionymi

Kryteria weryfikacji osiągnięcia poszczególnych efektów uczenia się:

Efekty w zakresie wiedzy:

Udział w dyskusji, metody aktywizujące

Efekty w zakresie umiejętności:

Przygotowanie arkusza obserwacji zdolności ucznia

Projekt programu pracy z uczniem zdolnym na potrzeby wspierania rozwoju uczniów zdolnych o różnych typach funkcjonowania

Przygotowanie ekspertyzy na temat opieki nad dziećmi zdolnymi w wybranych placówkach oświatowych

Efekty w zakresie kompetencji społecznych:

Obserwacje wzajemne, samoocena, współpraca  

· Uwagi do realizacji zajęć w trakcie trwania kursu:

Realizacja zajęć przebiegała będzie w trzech: diagnostycznym - doradczym – projektowym (praktycznym)

III. WYKAZ PRZEDMIOTÓW I LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajęć dydaktycznych

Psychologia ucznia zdolnego

5 godz

Psychologia zdolności i zainteresowań

5 godz

Psychopedagogiczne podstawy edukacji uczniów zdolnych

5 godz

Nauczyciel ucznia zdolnego

5 godz

Diagnozowanie zdolności, uzdolnień i zainteresowań

5 godz

Indywidualizacja jako podstawa pracy z uczniem zdolnym

8 godz

Innowacje w edukacji ucznia zdolnego

10 godz

Specyfika pracy z uczniem zdolnym. Modele pracy z uczniem zdolnym

7 godz

Projektowanie programów pracy z uczniem zdolnym

10 godz

IV. WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU DOKSZTAŁCAJĄCEGO

Udział w zajęciach. Opracowanie projektu programu pracy z uczniem zdolnym

Absolwenci kursu uzyskają certyfikat ukończeniu kursu.

 
 
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku