Kandydaci Strona główna / Kandydaci / ZASADY bezpłatnego kształcenia w zakresie kwalifikacji pedagogicznych

Zasady bezpłatnego kształcenia
w zakresie kwalifikacji pedagogicznych
studentów studiów stacjonarnych UwB

realizowane w Centrum Edukacji Ustawicznej UwB

1. Kształcenie w zakresie kwalifikacji pedagogicznych odbywa się zgodnie
ze standardami określonymi przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli określonych przez ministra edukacji narodowej.

2. Kształcenie w zakresie kwalifikacji pedagogicznych dla studentów UwB studiów stacjonarnych II stopnia jest bezpłatne.

3. Rekrutację na bezpłatne kształcenie w zakresie kwalifikacji pedagogicznych prowadzi CEU UwB.

4. Kryterium naboru studentów do realizacji kształcenia bezpłatnego w zakresie kwalifikacji pedagogicznych jest średnia ocen uzyskana w okresie ostatnich
3 lat studiów na kierunku, którego efekty kształcenia w zakresie wiedzy
i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu.

5. Student jest zobowiązany do udokumentowania średniej ocen, poprzez przedłożenie w CEU stosowanego zaświadczenia.

6. Z kierunków objętych bezpłatnym kształceniem w zakresie kwalifikacji pedagogicznych na dany rok akademicki może być przyjętych maksymalnie 19 osób.

7. Ukończenie kształcenia w zakresie kwalifikacji pedagogicznych potwierdzone zostaje w suplemencie dyplomu ukończenia studiów II stopnia.

8. Kształcenie w zakresie kwalifikacji pedagogicznych obejmuje:

Moduł II – przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym : 150 godzin zajęć plus 30 godzin praktyk

Moduł III – Przygotowanie w zakresie dydaktycznym: 120 godzin zajęć plus 120 godzin praktyk

9. Kształcenie w zakresie kwalifikacji pedagogicznych obejmuje trzy semestry, przy czym moduł III realizowany jest po module II.

10. Szczegółowe etapy realizacji poszczególnych modułów określa CEU UwB.

11. Praktyki przypisane do poszczególnych modułów są realizowane zgodnie
ze wskazaniami CEU UwB, wynikającymi z etatów edukacyjnych. 

 
 
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku